Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.obluk.cz. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.obluk.cz je jazdecké potreby Obluk, sro, so sídlom Brno, Veslařská 25, PSČ 637 00 identifikačné číslo: 255 88 958, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 36029 . Miestom plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov je Veslařská 25, PSČ 637 00, Brno a v prípade osobného odberu odberné miesto predávajúceho uvedené na www.obluk.cz určené kupujúcim v objednávke.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

2. Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy
Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.obluk.cz odoslaná popr. prostredníctvom telefónu uskutočnená objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky.

Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržaní objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.
Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol pre neho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná iba po dobu nevyhnutnú pre jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

 

4. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, odo dňa prevzatia tovaru (u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť Jazdecké potreby Obluk, sro, so sídlom Brno, Veslařská 25, PSČ 637 00 identifikačné číslo: 255 88 958, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 36029, alebo e-mail: info@obluk.cz formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Na tejto webovej stránke môže spotrebiteľ stiahnuť a vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu Predávajúcim vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrieb

itelia ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť alebo ich odovzdať na adrese obluk.cz, Veslařská 25, PSČ 637 00 Brno pričom spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

 

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov (napr. Rúže, krémy, šampóny, štetce na líčenie, zubné kefky, epilátory, holiace strojčeky a pod.), Alebo ktoré bolo upravené gravírovaním podľa priania kupujúceho. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebované, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

 

5. Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy
V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 

6. Doprava
Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza na stránke doprava a platba.

Dodanie tovaru do zahraničia nie je možné a uskutočňuje sa výlučne na území Slovenskej republiky.

 

7. Platobné podmienky
Dobierka - peniaze za tovar platí kupujúci až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérovi) alebo na pošte.

Bankový prevod - po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný popr. odovzdané. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.

V hotovosti (osobný odber) - tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke predávajúceho, a to po potvrdení e-mailom zo strany predávajúceho, že tovar je na pobočke pripravené skladom.

Platobné karty - veľmi pohodlný spôsob platby. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Ak je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar odosielame najneskôr nasledujúci pracovný deň. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemajú prístup k údajom o Vašej karte, všetko je len v rukách banky.

 

8. Práva z chybného plnenia
Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

 

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,

b) na odstránenie vád

y opravou veci,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

 

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Nezvolí Ak kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí:

a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

b) použil Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady,

c) nespôsobil Ak kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

d) predal Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

 

Neoznámil Ak kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

Pre zaslanie tovaru: obluk.cz, Veslařská 25, PSČ 637 00 Brno.

Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu

Pre osobné doručenie: Brno: Veslařská 25, PSČ 637 00 Brno.

Po obdržaní chybné veci je vystavený reklamačný formulár, ktorý je v prípade zaslania reklamovanej veci zaslaný na email a to najneskôr do 24 hodín od prijatia chybné veci. V prípade podania reklamácie osobne je formulár vystavený na mieste. Reklamácia je vybavená ihneď, v zložitejších prípadoch, ktoré vyžadujú posúdenie, do 30 dní.

 

9. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady do 5 rokov od prevzatia tovaru, v prípade elektroniky do 24 mesiacov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

V prípade preukázania, že dodané vec nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré si obe strany dohodli, hradí všetky náklady na doručenie veci k predajcovi, rovnako tak od neho späť k zákazníkovi predajca.

 

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

pre zaslanie

tovaru: obluk.cz, Veslařská 25, PSČ 637 00 Brno.

Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu

Pre osobné doručenie: Brno: Veslařská 25, PSČ 637 00 Brno.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak tomu nebránia povaha veci, možno potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.
Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

 

10. Záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom
Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takomto prípade riadi Občianskym zákonníkom.

 

11. Ceny a platnosť ponuky
Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy popr. do odoslania tovaru zmení, je kupujúci s prihliadnutím na druhu platieb zvolenej kupujúcim povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny popr. predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámení, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad. Všetky ceny tovaru vrátane akčných platí do odvolania alebo vypredania zásob.

 

12. Zľavy a zľavové kupóny
Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za odporúčanie známym pod.). Každá zľava má pravidlá pre použitie.

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií), alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne popísané, alebo sú dostupné na vyžiadanie. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitie predávajúceho.

Každú zľavu, alebo kupón možno uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacerých násobného použitia má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať.

V prípade, že zľavu uplatní kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy a zľavové kupóny odmietnuť.

V prípade, že je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz či kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

 

13. Ochrana osobných údajov
Predávajúci, ako spracovateľ osobných údajov, je zároveň ich správcom a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúce ich zneužitia. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu či vymazanie e-mailom. Svoje údaje môže kupujúci meniť na internetových stránkach www.notino.cz v sekcii "Váš účet".

Viac informácií nájdete v samostatnom dokumente Zásady spracovania osobných údajov.

Po uskutočnení objednávky, bude odovzdaný e-mail zákazníka spoločnosti Aukro Slovakia, s.r.o. pre zaslanie hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi". Na uvedenú e-mailovú adresu bude v priebehu 10 dní od nákupu zaslaný odkaz na dotazník, v ktorom môže zákazník hodnotiť kvalitu služieb a produktov, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

Pre vyhodnotenie našich marketingových aktivít, úspešnosti reklamných kampaní, efektivity vynakladania finančných prostriedkov na tieto činnosti a analýzu nášho postavenia na trhu využívame ako spracovateľa spoločnosť Google, ktoré odovzdávame niektoré údaje o činnosti našich zákazníkov na našich internetových stránkach.

 

14. Vyjadrite svoj názor
V priebehu nasledujúcich 14 dní vám bude zaslaný hodnotiaci dotazník Heureka.cz. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

 

15. Elektronická fakturácia
Spotrebiteľovi je vystavený doklad o zákazke formou elektronickej faktúry. Tú si môže kedykoľvek stiahnuť z odkazu zaslanom v emaile o expedícii zákazky. Elektronická faktúra je k dispozícii na stiahnutie v užívateľskom účte a kedykoľvek na vyžiadanie na emailu info@obluk.cz

 

16. Elektronická evidencia tržieb
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

17. Záverečné dojednania
Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručenia predávajúcemu ako návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. nákl

ady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie samotnej objednávky nesie kupujúci. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu.

Subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností kupujúcich, je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zriadená zákonom č. 64/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii, na ktorú sa kupujúci môže obrátiť cez e-podateľňu na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Ďalej je možné spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov podľa zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, www.uoou.cz

Odchýlenie sa od VOP je možné iba písomným súhlasom oboch strán. Doplňujúce či odlišné podmienky obchodného partnera sa na zmluvné vzťahy uvedené v týchto VOP neaplikujú.

Znenie týchto VOP môže zhotoviteľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Jazdecké potreby Obluk, s.r.o. nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 9. 3. 2017.

Krmiva Hoveller

granule
musli
bez obilnin
bez ovsa
objemové
krmivo
vitamíny
a minerály
byliny
pamlsky
krmné
složky
Načítám, prosím vydržte...